အပင္မ်ားအစာခ်က္လုပ္မႈကိုအားေကာင္းေစျပီးအရြက္မ်ားကိုစိမ္းလန္းေစပါသည္။ ဖားဥမိႈေရာဂါ၊သံေခ်းေရာဂါ၊ရြက္ေျပာက္ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္နိုင္ျပီး မႊားပင့္ကူနွင့္စုပ္စားပိုးမ်ားကိုကာကြယ္နိုင္ျပီးအပင္မ်ားအနာေရာဂါကင္းျပီး အသီးအပြင့္မ်ားေ၀ဆာေစနိုင္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။