၀ါတြင္ေတြ႕ရေသာဖ်က္ပိုးမ်ား

ျဖဳတ္

 • အပင္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုး က်ေရာက္သည္။
 • အရြက္မ်ားေပၚတြင္ စုေဝးေနထိုင္ၿပီး အရြက္ႏုမ်ားမွ ပင္ရည္ကို စုပ္ယူစားေသာက္သည္။
 • အပင္ႀကီးထြားမႈ အေစာပိုင္းတြင္ ျဖဳတ္က်ေရာက္ပါက အပင္အားနည္းျခင္းအပင္ႀကီးထြားမႈနည္းျခင္းတုိ႕ကို ျဖစ္ေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တိုအိတ္၊ ဗိုက္တာဂရို၊ ေအာ္ပတီမာ၊ အဆက္၊ ဂိမ္း။

insect-150

ပ်

 • ပ်မ်ားသည္ အရြက္ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အညႊန္႕၊အဖူးတို႕တြင္ ပင္ရည္ကို စုပ္ယူစားေသာက္ဖ်က္ဆီးသည္။
 • ပ်က်ေရာက္မႈျပင္းထန္ပါက အပင္အားနည္းျခင္း၊ ႀကီးထြားမႈရပ္တန္႕ျခင္း၊ အရြက္မ်ားဝါ၍ ေရာင္မညီ ကြက္ၾကားမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အပြင့္အသီးမေအာင္ျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစၿပီး ပိုင္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ားကူးစက္ေစသည္။
 • ပ်သည္ အခ်ဳိရည္ စစ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ မႈိေရာဂါမ်ားျဖစ္ေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တိုအိတ္၊ ေအာ္ပတီမာ၊ အဆက္၊ ဂိမ္း၊ အယ္လ္ဖာ။

insect-10

ပိုးေစးနဲ/မီလီဂ်ပိုး

 • အရြက္၊ ပင္စည္၊ ကိုင္း၊ အညႊန္႕တို႕တြင္က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးသည္။
 • သစ္ရည္ကို စုပ္ယူစားေသာက္ေသာေၾကာင့္ အရြက္မ်ားအေရာင္ေဖ်ာ့၍ ဝါလာျခင္း၊ အပြင့္ကန္းျခင္း၊ အသီးတင္မႈနည္းျခင္းတို႕ျဖစ္ေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တိုအိတ္၊ ဗိုက္တာရွီး၊ ေအာ္ပတီမာ၊ ဆလက္ပလပ္၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-151

ေလွးပိုး

 • အရြက္၊အညႊန္႕၊ အဖူး၊ အပြင့္မ်ားကို စုပ္စားၾကသည္။
 • အရြက္ခံုး၍ တြန္႕လိမ္ရွဴံတြျခင္း၊အရြက္မ်ားေငြေရာင္သန္းျခင္း၊ တခါတရံ အညိဳေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္းမ်ားကိုေတြ႕ရမည္။
 • အပြင့္တြင္က်ပါက ပန္းပြင့္မ်ားပံုသ႑ာန္ပ်က္၍ အပြင့္ကန္းျခင္း၊ အသီးတင္နည္းျခင္းတို႕ျဖစ္နုိင္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တိုအိတ္၊ ေအာ္ပတီမာ၊ အဆက္၊ ဗိုက္စန္၊ ဂိမ္း၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-11

မႊားပင့္ကူနီ

 • အရြက္ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္မွ သစ္ရည္မ်ားကို စုပ္ယူစားေသာက္သျဖင့္ အရြက္နားမ်ားေျခာက္၍ ကုပ္ျခင္း၊ အေရာင္မညီကြက္ျခင္း၊ အရြက္ေပၚတြင္ ဝါညိဳေရာင္အကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။
 • ဆိုးရြားစြာက်ေရာက္ပါက မႊားပင့္ကူနီမ်ားမွ စစ္ထုတ္ေသာ တံေတြးတြင္ ပါဝင္သည့္ အဆိပ္မ်ားေၾကာင့္အရြက္မ်ား ေလာင္ကာေၾကြက်သြားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ပံသာ၊ အင္နာဂ်ီ၊ ဂိမ္း၊ ပရီဆိုက္။

insect-12

ယင္ျဖဴ

 • ဝါပင္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုး က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးတတ္ၿပီး ဝါရြက္တြန္႕လိမ္ေျခာက္ေသြ႕ေစသည္။
 • ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ားသယ္ေဆာင္ၿပီး ေရာဂါကူးစက္ေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တိုအိတ္၊ ေအာ္ပတီမာ၊ အဆက္၊ ဂိမ္း။

insect-77

ဝါသီးလံုးေဖာက္ပိုး

 • ဝါပင္ အညြန္႕သစ္ထြက္ခ်ိန္မွ အသီးျဖစ္ခ်ိန္ထိ က်ေရာက္သည္။
 • ပိုးေလာက္ေကာင္ဘဝ အရြက္၊အဖူးအပြင့္မ်ားကို စားသံုးရာမွ ဝါပိန္႕ထြက္ခ်ိန္ ဝါသီးအတြင္းထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသည္။
 • ပိုးေလာက္ေကာင္သည္ ေန႕အခ်ိန္ပင္ေျခႏွင့္အရြက္အပြင့္မ်ားၾကား ခုိေအာင္းေန၍ နံနက္ပိုင္းႏွင့္ ညေနပိုင္းတြင္အပင္ကိုတိုက္ခိုက္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ဗိုက္တိုအိတ္၊ ဂိမ္း၊ ကြန္ဖီးဒင့္၊ ဆလက္ပလပ္စ္။

insect-152

၀ါတြင္ေတြ႕ရေသာေရာဂါမ်ား

ဝါပင္ညိွဳးေရာဂါ

 • ျဖဴေစရီယမ္မိႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • ဝါပင္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္က်ေရာက္သည္။
 • ေရာဂါက်ေရာက္ပါက ေအာက္ရြက္အနားမွစတင္၍ အဝါေရာင္ေျပာင္းၿပီး တရြက္လံုးပ်ံ႕ႏွံ႕ကာ ေပ်ာ့ေခြရႈံတြန္႕သြားသည္။
 • ေအာက္မွအထက္ရြက္မ်ားသို႕ တျဖည္းျဖည္းကူးစက္ၿပီး အရြက္မ်ားေၾကြက်သြားသည္။
 • အပင္တျခမ္းညိွဳးျခင္း၊ တစ္ပင္လံုး ညွိဳးျခင္းႏွင့္ တခါတရံအရိုးျပိဳင္းျပိဳင္းျဖစ္သြားတတ္သည္။
 • ဝါပင္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္က်ေရာက္သည္။
 • ပင္စည္ႏွင့္အျမစ္အတြင္းပိုင္းအမည္းေရာင္သြားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-အဂရီသိမ္း၊ ပေရာ့စပါး၊ ေအာက္စီ၊ စကုတ္။

insect-15

ပင္ရင္းပုပ္/အေျခာက္ပုပ္

 • ရိုက္ဇိုတိုးနီးယား မႈိေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပ်ဳိးပင္ႏွင့္ အပင္ငယ္မ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားသည္။
 • ဝါပင္ေပါက္ငယ္မ်ားကို ႏုတ္ၾကည့္ပါက အပင္ခါးျပတ္မသြားဘဲ ေရေသာက္ျမစ္ အလြယ္တကူကၽြတ္ပါလာသည္။
 • အေစ့ရြက္မ်ားရႈံ႕တြျခင္း၊ အဝါေရာင္သို႕ေျပာင္းသြားျခင္း၊ အရြယ္အစားေသးငယ္ျခင္းမ်ားေတြ႕ရသည္။
 • ေျမႀကီးႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ပင္စည္အရင္းပိုင္း အညိဳေဖ်ာ့ေရာင္၊ နီညိဳေရာင္အနာကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ၾကာပါက မည္းနက္ေရာင္သို႕ေျပာင္းသြားသည္။
 • ေရာဂါျပင္းထန္ပါက အျမစ္မ်ားပုပ္ၿပီး အပင္လဲက်ေသသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ပေရာ့စပါး၊ ေအာက္စီ၊ အင္ဗိြဳင္း၊ စကုတ္။

insect-17

ဝါေဒါင့္ကြက္လက္မည္းေရာဂါ

 • ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • အရြက္၊ရိုးတံႏွင့္ပင္စည္ေပၚတြင္ ေရစိုနာကြက္၊ ဆီကြက္ပံုစံေတြ႕ရၿပီး ေဒါင့္ကြက္ပံုမ်ားျဖစ္ေနသည္။
 • အညိဳေရာင္ကြက္တြင္ အဝါအနားပါရွိသည္။
 • အသီးေပၚတြင္ေရစိုနာကြက္မ်ားေပၚပါက အသီးပုပ္ေစသျဖင့္ ဝါထြက္ေလ်ာ့ႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ေအာက္စီ။

insect-18