ေျမပဲတြင္က်ေရာက္ေသာ ဖ်က္ပိုးမ်ား

ပ်

 • ပ်ပိုးမ်ားသည္ အပင္၏ရြက္ႏု၊ အညႊန္႔ပင္စည္မ်ားတြင္ စုေဝးက်ေရာက္ၿပီး ပင္ရည္ကိုစုပ္ယူသျဖင့္ အရြက္မ်ားအေရာင္ေျပာင္း ပံုပ်က္ေစသည္။
 • ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ားကို ကူးစက္ေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဂိမ္း၊ ဗိုက္တိုအိတ္၊ ဗိုက္တာဘရာ၊ မာလာႏြန္၊ ေအာ္ပတီမာ။

insect-32

ေျမပဲရြက္ကပ္/ရြက္ကပ္ပိုး

 • ပိုးေလာက္ေကာင္သည္ အရြက္ကို ခ်ည္မွ်င္ျဖင့္ ခ်ည္ကပ္၍ ရြက္လယ္ေၾကာဝန္းက်င္တြင္ ထြင္းေဖာက္စားေသာက္ဖ်က္ဆီးသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ဗိုက္တိုအိတ္၊ ေအာ္ပတီမာ၊ ဆလက္ပလပ္၊ ပရီဆိုက္၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-33

ဖိုးလမင္းက်ိဳင္း

 • ပိုးေလာက္ေကာင္သည္ ေျမႀကီးထဲတြင္ ၃-၄ လခန္႔ေနၿပီး ေျမပဲပင္၏ အျမစ္မ်ား၊အပင္ငယ္မ်ားကို စားေသာက္က္ဖ်က္ဆီးသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ဗိုက္တာျဖဴရမ္၊ ဗိုက္တာရွီး။

insect-1

ေျမေခြးပုရစ္

 • ညေနပိုင္းႏွင့္ ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ အျမစ္၊ ပင္စည္ႏွင့္ အရြက္မ်ားကုိ ကိုက္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာဖ်ဴရမ္၊ ဗိုက္တာရွီး။

insect-2

ပင္ျဖတ္ပုိး

 • အေကာင္ငယ္မ်ားသည္ ေန႕ဘက္တြင္ အပင္ေျခေျမႀကီးထဲတြင္ ေန၍ညဘက္တြင္အရြက္၊အကိုင္း ၊အပြင့္၊အသီးမ်ားကို ကိုက္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိသည္။
 • အရြက္၊ အသီးမ်ားေပၚတြင္ အေပါက္ဒဏ္ရာမ်ားကိုေတြ႕ရ မည္။

  အေကာင္ႀကီးမ်ားသည္ ပ်ဳိးပင္၊ အပင္ငယ္မ်ားအေျခမွကပ္ၿပီး ကိုက္ျဖတ္ထားသည္ကိုေတြ႕ရမည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာဖ်ဴရမ္၊ ဗိုက္တာရွီး။

insect-3

ငေျမွာင္ေတာင္

 • နံနက္ေစာေစာႏွင့္ ညေနအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖ်က္ဆီးသည္။
 • အရြက္အစိမ္းသားကို ျခစ္၍စားေသာက္သျဖင့္အပင္ငုတ္တိုမ်ားသာ က်န္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အယ္လ္ဖာ၊ ေဗးလစ္၊ ဗိုက္တာမီသရင္၊ ဗိုက္တာရွီး၊ ေအာ္တီမာ၊ ပရီဆိုက္၊ ဆလက္ပလပ္၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-4
 

ေျမပဲတြင္က်ေရာက္ေသာ ေရာဂါမ်ား

ေျမပဲသီးေတာင့္ပုပ္

 • သီးေတာင့္အနုအရင့္ႏွစ္မ်ဳးိလံုးတြင္ က်ေရာက္သည္။
 • ေရာဂါဝင္ေရာက္ပါက သီးေတာင့္မ်ား ေရစိုနာကဲ့သို႕ျဖစ္လာ၍ အညိဳေရာင္ေျပာင္းကာ လွ်င္ျမန္စြာ ပုပ္သြားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာမုိင္း၊ ခရူဇာ။ ( မွတ္ခ်က္။ဘုိရြန္ခ်ဳိ႕တဲ့၍လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ )

insect-5

ခါးရိေရာဂါ

 • မ်ဳိးေစ့မွ အပင္ေပါက္ငယ္၏ ပင္စည္တြင္ ေရစိုနာကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္အညိဳေရာင္ေျပာင္းသြား
  ကာ က်န္အပင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားၿပီး အပင္ေပါက္မ်ားေသသြားသည္ကို ေတြ႕ရမည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ပေရာ့စပါး၊ စကုပ္၊ အဂရီးမီး၊ ဗိုက္တာရမ္၊ အင္ဗြိဳင္း၊ ဗိုက္တာမိုင္း။

insect-6

ေျမပဲရြက္ေျပာက္ေႏွာင္းေရာဂါ

 • ဆာကိုစပိုးရာမိႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • ေရာဂါက်ေရာက္ပါက အရြက္ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အနက္ေရာင္အနာကြက္မ်ားကို ေတြ႕ရမည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အဂရီးသိမ္း၊ေအာက္စီ၊ စကုတ္၊ ပေရာ့စပါး၊ အင္ဗြိဳင္း၊ စကုတ္။

insect-7

ေျမပဲရြက္ေျပာက္ေစာေရာဂါ

 • ေရာဂါက်ေရာက္ပါက အရြက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အညဳေရာင္ အနာကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး
  ေဘးတြင္အဝါေရာင္အနားဝိုင္းမ်ားကို ေတြ႕ရမည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အဂရီးသိမ္း၊ ေအာက္စီ၊ စကုတ္၊ ပေရာ့စပါး၊ အင္ဗြိဳင္း၊ စကုတ္။

insect-8