ၾကက္သြန္နီ/ၾကက္သြန္ျဖဴတြင္ က်ေရာက္ေသာပိုး

ၾကက္သြန္ယင္

 • အပင္ေပါက္ခ်ိန္တြင္ က်ေရာက္သည္။
 • အျမစ္ႏုႏွင့္ အရြက္ႏုမ်ားကို စားေသာက္သည္။
 • ၾကီးထြားစဥ္ ဥမ်ားတြင္လည္းက်ေရာက္သည္။
 • ေျမေဆြးဓါတ္အားေကာင္းေသာ ေျမမ်ားတြင္ ေပါက္ဖြားမႈအားေကာင္းသည္။

အသံုးျပဳရမည့္-ဗိုက္တာဖ်ဴရမ္၊ဂိမ္း၊ အဆက္၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-56

ေလွးပိုး

 • ၾကက္သြန္ျမိတ္အရင္းတြင္ေန၍ သစ္ရည္ကို စုပ္ယူစားေသာက္သျဖင့္ အရြက္မ်ားတြန္႕လိမ္ေျခာက္သြားတတ္သည္။
 • ရြက္ေၾကာတစ္ေလ်ာက္တြင္ အစိမ္းေရာင္မွ အျဖဴေရာင္ေငြေရာင္အကြက္မ်ား၊အစင္းမ်ားေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဂိမ္း၊ အဆက္၊ ေအာ္ပတီမာ၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-57

မႊားပိုး

 • ၾကက္သြန္ဥ၏ အျပင္လႊာကို ထိုးေဖာက္စားေသာက္တတ္ၿပီး ၎အေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ေရာဂါမ်ားထပ္မံဝင္ေရာက္၍ၾကက္သြန္ဥကို ပုပ္ေစသည္။
 • အပင္ေျခတြင္ အစုေဝးလိုက္ေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- စတား၊ ဆလက္ပလပ္စ္၊ အဆက္၊ ပရီဆိုက္၊ ပံသာ။

insect-58

ပ်ပိုး

 • အရြက္မ်ားတြင္ ပင္ရည္စုပ္၍ စားေသာက္ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ အရြက္မ်ားဝါ၍ တျဖည္းျဖည္းေျခာက္ေသြ႕သြားသည္။
 • ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကိုသယ္ေဆာင္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဂိမ္း၊ ေအာ္ပတီမာ၊ ဗိုက္စန္၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-60

ရြက္ထြင္းပိုး

 • အရြက္၏အစိမ္းေရာင္အတြင္းသားမ်ားကိုထြင္း၍ စားေသာက္သျဖင့္ အရြက္၌ အျဖဴေရာင္ပိုးစားရာ လမ္းေၾကာင္း မ်ားေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အယ္လ္ဖာ၊ ဗိုက္တာဘရာ၊ ေဗးလစ္၊ ဗိုက္တာရွီး၊ ဗိုက္တာမီသရင္၊ ကြန္ဖီးဒင့္၊ ပရီဆိုက္၊ ဆလက္ပလပ္၊ စတား၊ မာလာႏြန္။

insect-63

ငေျမွာင္ေတာင္

 • ေလာက္ေကာင္ငယ္သည္ အပင္အရြက္အစိမ္းပိုင္းကို ျခစ္စားသည္။
 • ေလာက္ေကာင္ၾကီးသည္ အရြက္ႏွင့္ပင္စည္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ အပင္ငုတ္တိုသာေတြ႕ရတတ္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အယ္လ္ဖာ၊ ဗိုက္တာဘရာ၊ ေဗးလစ္၊ ဗိုက္တာရွီး၊ ဗိုက္တာမီသရင္၊ ကြန္ဖီးဒင့္၊ ဆလက္ပလပ္။

insect-61

ပင္ျဖတ္ပုိး

 • အပင္ေအာက္ေျခမွ ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္၍ အပင္ငုတ္တိုမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။
 • ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာရွီး၊ ဗိုက္တာျဖဴရမ္၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-62
 

ၾကက္သြန္နီ/ၾကက္သြန္ျဖဴတြင္က်ေရာက္ေသာေရာဂါမ်ား

ၾကက္သြန္ဥပုပ္ေရာဂါ

 • ေျမေဆာင္ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ျမိတ္မ်ားညွဳိးၿပီး ရြက္ဖ်ားေျခာက္သည္။
 • ေရသြင္းစဥ္/မိုးရြာစဥ္ ဒဏ္ရာေရနာကြက္မွ တဆင့္ဝင္ေရာက္၍ ကူးစက္သည္။
 • ေရာဂါရ ၾကက္သြန္ဖတ္သည္ အနံ႕စူးၿပီး ဝါ၍ေျခာက္ကပ္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အင္ဗိြဳင္း၊ ေအာက္စီ၊ စကုပ္။

insect-64

ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္ေရာဂါ

 • အရြက္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အဝါေရာင္ကြက္မ်ားႏွင့္ စတင္ကာ ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ျဖဴမြဲမြဲမႈိမွ်င္မ်ားကိုေတြ႕သည္။
 • ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ရြက္ဖံုးတစ္ေလ်ာက္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ၿပီး အရြက္ေခြလဲေျခာက္ေသြ႕သြားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ပေရာ႔စပါး၊ အဂရီးမီး၊ ေအာက္စီ၊ စကုပ္။

insect-65

ၾကက္သြန္ေတာက္တဲ့ၿမီးေရာဂါ

 • ၾကက္သြန္ျမိတ္ေပၚတြင္ အလယ္၌လြန္းပံု ခရမ္းေရာင္ရစ္မ်ားႏွင့္ အညိဳေရာင္ေျပာက္မ်ားျဖစ္လာသည္။
 • အျမိတ္ႏွင့္ဥ ဆက္သည့္ေနရာတြင္ အဝါရင့္ေရာင္၊ နီညိဳေရာင္အနာကြက္မ်ားႏွင့္အတူ အညိဳေရာင္ မႈိမွ်င္္ စုမ်ားကိုေတြ႕ရၿပီး ၾကက္သြန္ျမိတ္မ်ားက်ဳးိက်သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ေအာက္စီ၊ အင္ဗိြဳင္း၊ ဗိုက္တာရမ္၊ ဗိုက္တာမိုင္း၊ ဂေရ႕စ္၊ စကုတ္။

insect-66

လည္လိမ္ေရာဂါ

 • ၾကက္သြန္ျမိတ္မ်ားသည္ ေထာင္မတ္နိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တြန္႕ေခါက္၍လိမ္ေနသည္။
 • ေပါင္းသတ္ေဆးႏႈန္းထားမ်ား၍လည္းေကာင္း၊ သြပ္အာဟာရဓါတ္ခ်ဳိ႕တဲ့၍လည္းေကာင္းျဖစ္တတ္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ေအာက္စီ၊ အဂရီသိမ္း၊ စကုတ္၊ အာဂရီမီး။

insect-68

ျမစ္ဖုနီမတုတ္

 • နီမတုတ္က်ေရာက္ေသာအပင္မွာ ဝါျခင္း၊ပုျခင္းစေသာ လကၡဏာမ်ားေတြ႕ရသည္။
 • အပင္ကိုႏုတ္ၾကည့္ပါကအျမစ္ပိုင္း၌အဖုမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။
 • အပင္ၾကီးထြားမႈေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တာဖ်ဴရမ္။

insect-67