ႏွမ္းတြင္ေတြ႕ရေသာဖ်က္ပိုးမ်ား

ႏွမ္းျဖဳတ္ညိဳ

 • အရြက္၏ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ေနသည္။
 • ျဖဳတ္ပိုးစုပ္စားမႈေၾကာင့္ အပင္ကိုထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေသာ္လည္း ႏွမ္းဖိုျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါပိုးကို သယ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ႏွမ္းအထြက္ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တိုအိတ္၊ ဗိုက္တာဂရို၊ ေအာ္ပတီမာ၊ အဆက္၊ ဂိမ္း၊ ကြန္ဖီးဒင့္။

insect-19

ႏွမ္းရြက္လိပ္ပိုး

 • ႏွမ္းသီးေတာင့္မေပၚမီ၊ဥမွေပါက္လာေသာ ေလာက္ေကာင္သည္ အပင္ထိပ္ရွိ အရြက္ႏုမ်ားကိုစားသည္။
 • ျပင္းထန္စြာက်ေရာက္ပါက အပင္ထိပ္အရြက္ ေလာင္ကၽြမ္းသြားသည္။
 • ပင္စည္ႏွင့္ အသီးထဲသို႕ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီး၍ အထြက္ႏႈန္းကို ထိခိုက္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ကြန္ဖီးဒင့္၊ ပရီဆိုက္၊ ဆလက္ပလပ္စ္။

insect-20

ႏွမ္းသီးလံုးေဖာက္ပိုး

 • ေပါက္ကာစ ေလာက္ေကာင္သည္ ႏွမ္းသီးႏုေတာင့္မ်ားအတြင္း ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိသည္။
 • ေလာက္ေကာင္အရြယ္ၾကီးလာေသာအခါ အျခားႏွမ္းသီးေတာင့္မ်ားအတြင္းသို႕ ထိုးေဖာက္၍စားေသာက္သျဖင့္ အသီးမ်ားဆက္လက္မႀကီးထြားဘဲ၊ ႏွမ္းသီးအတြင္းသားမ်ားပ်က္စီးေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ကြန္ဖီးဒင့္၊ ဆလက္ပလပ္၊ ဗိုက္တာရွီး၊ ပရီဆိုက္။။

insect-21

ရြက္စံုစားခူဝါ

 • ဥမွေပါက္ကာစ ပိုးေလာက္ေကာင္သည္ အရြက္ကိုျခစ္စားသျဖင့္ အရြက္မွာ အစိမ္းေရာင္ေပ်ာက္ၿပီးဝါကုန္သည္။
 • ပိုးေလာက္ေကာင္ႀကီးမ်ားသည္ အရြက္ကုိ ကိုက္ျဖတ္စားသျဖင့္ အရြက္မ်ားစုတ္ျပတ္ေနၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ ရိုးတံသာက်န္သည္။
 • အရြက္မ်ားေပၚတြင္ ပိုးမစင္မ်ားကိုေတြ႕နုိင္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အယ္လ္ဖာ၊ မာလာႏြန္၊ ဗိုက္တာမီသရင္။

insect-22

ႏွမ္းက်ဳိင္းနက္

 • က်ဳိင္းေကာင္ႀကီးသည္ အရြက္မ်ားကို ကိုက္စားသျဖင့္အရြက္သားမ်ားကုန္ၿပီး အရိုးသာက်န္ခဲ့ သည္။
 • အရြက္ေသးလွ်င္ အရြက္ေဘးနားတြင္ အကြင္းလိုက္ျပတ္ေနသည္။
 • ညပိုင္းတြင္ ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အယ္လ္ဖာ၊ ဗိုက္တာဘရာ၊ ေဗးလစ္၊ ဗိုက္တာရွီး။

insect-23

ႏွမ္းေစ့စုပ္ဂ်ပိုး

 • ဂ်ပိုးမသည္ ဥအစုလိုက္အုခ်ၿပီးသက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ဥအုေလ့ရွိသည္။
 • အရြယ္ေရာက္ေကာင္္ မ်ားသည္ ႏွမ္းသီးမ်ားကို စုေပါင္းစုပ္စားၾကၿပီး ႏွမ္းနယ္ေလွ႕သည့္ အခ်ိန္ထိဆက္လက္ဖ်က္ဆီးသည္။
 • အခ်ဳိ႕မွာ ႏွမ္းသိုေလွာင္ခန္းထိ ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ဗိုက္တိုအိတ္၊ ေအာ္ပတီမာ၊ ကြန္ဖီးဒင့္၊ ဆလက္ပလပ္စ္၊ ဗိုက္စန္။

insect-24

ႏွမ္းဖလံ

 • ဥမွေပါက္စေလာက္ေကာင္မွ ေနာက္ဆံုးဆင့္ေလာက္ေကာင္ထိ အရြက္မ်ားကို ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ရာ တစ္ခါတစ္ရံရြက္ရိုးသာက်န္ခဲ့သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-အယ္လ္ဖာ၊ ဗိုက္တာဘရာ၊ေဗးလစ္၊ ဗိုက္တာရွီး၊ မာလာႏြန္။

insect-25
 

ႏွမ္းတြင္ေတြ႕ရေသာေရာဂါမ်ား

ႏွမ္းရိုးမဲေရာဂါ

 • ေရဝပ္ေသာ မိုးစိုက္ႏွမ္းခင္းမ်ားတြင္ က်ေရာက္တတ္သည္။
 • ႏွမ္းပင္၏ ပင္ေျခပိုင္း၌ အညိဳေရာင္ အနာကြက္ငယ္မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ျပင္းထန္လာပါကညိဳမည္းလာ၍ အေခါက္မ်ားဖြာလန္ကာ ခပ္မည္း မည္း အဖုကေလးမ်ားျဖစ္ေပၚသည္။
 • ႏွမ္းပင္ေျခရင္း လံုံးဝမဲနက္ၿပီး ပင္ေပၚပိုင္းလည္း အဝါေရာင္ေျပာင္းကာ ညွဳိးစျပဳလာသည္။
 • ေနာက္ဆံုးတြင္ တစ္ပင္လံုးမဲေျခာက္ေသသြားသည္။
 • ေရာဂါရႏွမ္းရိုးကုိ ထက္ျခမ္းခြဲၾကည့္ပါက မႈိမွ်င္စုမ်ားကို ေတြ႕ရမည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-အင္နာဂ်ီ၊ အင္ဗိြဳင္း၊ ဗိုက္တာရမ္၊ ေအာက္စီ။

insect-26

ႏွမ္းဖိုေရာဂါ

 • ျဖဳတ္ညိဳက်ေရာက္မႈမ်ားပါက ျဖစ္တတ္သည္။
 • အရြက္ေသးငယ္ျခင္း၊ ဆစ္ၾကားတိုျခင္း၊ ၾကားဖူးမ်ားမွ မူမမွန္ကိုင္းမ်ားထြက္ျခင္း၊ အပြင့္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ျခင္းတို႕ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္၍ ေရာဂါသယ္ေဆာင္ေသာ ပိုးေကာင္မ်ားကို အရင္ႏိွမ္နင္းရမည္။

insect-27

ႏွမ္းရိုးေျပာက္ေရာဂါ

 • ေလေဆာင္ေရာဂါျဖစ္သည္။
 • အရြက္မ်ား၊ ပင္စည္ႏွင့္ အျမစ္မ်ားေပၚတြင္ ပံုသ႑ာန္အတိ အက်မရွိေသာ နီညိဳေရာင္ကြက္ေျပာက္မ်ားကိုေတြ႕ရၿပီး ေနာက္ ညိဳနက္ေရာင္သို႕ေျပာင္းသြားသည္။
 • အရြက္မ်ားေပၚတြင္ တခါတရံ အဝိုင္းအေပါက္မ်ားျဖစ္ၿပီး အရြက္မ်ားေၾကြက်ေလ့ရွိသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ေအာက္စီ၊ စကုတ္၊ အင္နာဂ်ီ။

insect-28

ဖိုင္ေတာ့(ဖ္)ေသာ္ရာ ပင္နာက်ေရာဂါ

 • ႏွမ္းပင္သက္တမ္းတေလ်ာက္က်ေရာက္နိုင္သည္။
 • အရြက္မ်ားေပၚတြင္ ေရစိုနာအကြက္မ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚၿပီးအညိဳေရာင္မွအနက္ေရာင္သို႕ေျပာင္းသြားသည္။တစ္ရြက္လံုးပ်က္စီးသြားသည္။
 • ပင္စည္အရင္းပိုင္းတြင္ အနက္ေရာင္အနာကြက္မ်ားျဖစ္ေနေသာ အပင္ကို ကြင္းထဲ၌ ထင္ရွားစြာေတြ႕ရသည္။
 • အသီးတင္မႈက်ဆင္းၿပီး အေစ့မ်ားမွာလိမ္ေျခာက္၍ ညိဳမဲသြားသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- ေအာက္စီ၊ စကုတ္၊ အာဂရီမီး။

insect-29

ပင္ညွဳိးေရာဂါ

 • ျဖဴေစရီယမ္မႈိေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • အျပင္ဘက္ဆံုး အရြက္မ်ား အဝါေရာင္ေျပာင္းသြားၿပီး ငိုက္က် လာကာ ပင္စည္သို႕ျပန္႕သြားသည္။
 • ေရာဂါျပင္းထန္ပါက တစ္ပင္လံုးအရြက္မ်ားေၾကြ၍ ေျခာက္သြားသည္။
 • ေရာဂါက်အပင္ကို ဆြဲႏုတ္ပါက အျမစ္မ်ားတစ္စိပ္တစ္ေဒသ(သို႕) အားလံုးပုပ္ေဆြးေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ေအာက္စီ၊ ပေရာ့စပါး၊ အင္ဗိြဳင္း၊ ခရူဇာ။

insect-30

ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျပာက္ေရာဂါ

 • မ်ဳးိေစ့ေဆာင္ေရာဂါျဖစ္သည္။
 • ရြက္ေၾကာမ်ားၾကားတြင္ ခရမ္းေရာင္အနားသတ္ႏွင့္ အညိဳေဖ်ာ့ေရာင္ ေထာင့္ကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚသည္။
 • တစ္ရြက္လံုးျပန္႕ႏွံ႕ၿပီး ညိဳနက္ေရာင္မွ ခရမ္းေရာင္သို႕ေျပာင္းလဲသြားသည္။
 • သီးေတာင့္မ်ားေပၚတြင္ ခရမ္းေရာင္ခ်ဳိင့္ကြက္နာမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး-ေအာက္စီ၊ အဂရီးသိမ္း။

insect-31

ဖားဥမႈိေရာဂါ

 • မႈိေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အရြက္ရင့္မ်ားတြင္ စတင္က်ေရာက္သည္။
 • အရြက္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေပါင္ဒါမႈန္႕ ျဖဴးထားသကဲ့သို႕ အျဖဴေရာင္မႈိမွ်င္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။
 • ေရာဂါျပင္းထန္ပါက အရြက္မ်ားဝါညိဳလာၿပီး ေၾကြက်သြားသည္။
 • အသီး၊အေစ့မ်ား ပံုပ်က္ေသးငယ္ကာ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြးက်ဆင္းေစသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အင္နာဂ်ီ၊ အင္ဗိြဳင္း၊ ခရူဇာ၊ ဗိုက္တာမိုင္း။

insect-32

ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ

 • ဆာကိုစပိုးရာမႈိုေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 • မ်ဳးိေစ့ေဆာင္၊ ေလေဆာင္မႈိေရာဂါျဖစ္သည္။
 • ေရာဂါက်ေရာက္ပါက အရြက္ေပၚတြင္ ေသးငယ္ေသာ အျဖဴေရာင္၊ မီးခုိေရာင္၊ အညိဳေဖ်ာ့ ေရာင္ရွိေသာ ကြက္ေျပာက္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး အနက္ေရာင္အနားသတ္ရွိသည္။
 • ေရာဂါျပင္းထန္ပါက ရြက္ရိုးတံႏွင့္ပင္စည္ေပၚသို႕ ကြက္ေျပာက္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕သြားသည္။
 • စြတ္စိုေသာရာသီတြင္ ေရာဂါကူးမႈျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ေဆး- အဂရီးသိမ္း၊ေအာက္စီ၊ အင္ဗြိဳင္း၊ ဗိုက္တာရမ္။

insect-33