• စပါးရြက္ေအာက္မ်က္နွာျပင္၊ ရြက္ဖံုးေပၚႏွင့္ ရြက္ဖံုးၾကားအစုလိုက္ ဥဥေလ့ရွိသည္။
  • ပိုးေလာက္ေကာင္ဘဝ ပင္စည္အတြင္း ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသည္။
  • အပင္ငယ္စဥ္က်ပါက ပင္စည္အူပုပ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္ညႊန္႔ ေသလကၡဏာမ်ားကိုေတြ႕ရမည္။
  • စပါးႏွံထြက္ခ်ိန္က်ပါက ေထာင္မတ္ေနေသာ အျဖဴေရာင္စပါးႏွံေျခာက္မ်ားကိုေတြ႕ရမည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။