စမတ္စူပါပီေက (ေရေပ်ာ္ဓာတ္ေျမဩဇာ)

ေဖာ့စ္ေဖာရပ္စ္ (P2O5): 52%

ပိုတက္ဆီယမ္ (K2O)   : 34%

သီးႏွံပင္အားလုံးအတြက္ သုံးစြဲႏိုင္သည့္ ေရေပ်ာ္ဓာတ္ေျမဩဇာျဖစ္သည္။

အသုံးျပဳရန္ႏႈန္းထား

ေရသြင္းစနစ္ျဖင့္အသုံးျပဳရန္။    ။ (၁:၅၀၀ မွ ၁:၁၂၀၀ ႏႈန္း)

 

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။