ထိေသ/စားေသ ႏွင့္ ပင္လံုးျပန္႔ပိုးသတ္ေဆး

– တမူထူးျခား၍ မတူညီေသာ ပင္လံုးျပန္႔ေဆးႏွင့္ထိေသ၊ စားေသ ေဆး(၂)မ်ိဳးကို ထပ္တိုးအစြမ္းရွိေအာင္ ေပါင္းစပ္ထားသည္။

– တစ္ျပိဳင္နက္တည္း စုပ္စားပိုးႏွင့္ ကိုက္ျဖတ္စား ပိုးေလာက္ေကာင္ကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။

– အပင္၏ အျမစ္၊ အရြက္မွ စုတ္ယူ၍ တစ္ပင္လံုးပ်ံ႕ႏွ႔ံႏိုင္သည္။

– အပင္၏ အျမစ္၊ အရြက္မွ စုတ္ယူ၍ တစ္ပင္လံုး ပ်ံ႕ႏွ႔ံႏိုင္သည္။ ထိေသ အစြမ္းလွ်င္ျမန္ျပီး ေဆးသက္ရွည္သည္။

– ေဆးဖ်န္းျပီး အပင္မ်ား ပိုမိုစိမ္းစို၍ အကိုင္းအခက္မ်ား ပိုမ်ားလာသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။