ဖာတီဇို ၂၀ ဒဗလ်ဴပီ (Ferti-Xo 20% WP)

(Bismerthiazol 20% ) WP

စပါးတြင္က်ေရာက္ေသာဘက္တီးရီယား႐ြက္ေျခာက္ေရာဂါ၊ဘက္တီးရီးယား႐ြက္စင္းေရာဂါ၊ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္တို႔တြင္က်ေရာက္ေသာ ဘက္တီးရီးယားအေပ်ာ့ပုပ္ေရာဂါ၊ ေရွာက္/သံပရာတို႔တြင္က်ေရာက္ေသာ ကင္ကာေရာဂါ၊ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္က်ေရာက္ေသာဘက္တီးရီးယား႐ြက္ေျခာက္ေရာဂါ၊ဝါသီးႏွံတြင္က်ေရာက္ေသာေထာင့္ကြက္လက္မဲေရာဂါတို႔ကိုကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာေဆးစြမ္းေကာင္းတလက္ျဖစ္ပါသည္။

 

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။