လမ္ဒီကပ္ ၃၅အက္စ္စီ (Lambdikap 35%SC)

(Lamba-Cyhalothrin 5% + Thiodicarb 30%) SC

ႏွံစားသီးႏွံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား၊ ပဲ၊ ဝါသီးႏွံႏွင့္ အလွပန္းပင္မ်ားတြင္ က်ေရာက္ေသာ လိပ္ျပာဖလံအုပ္စုဝင္မ်ား၏ ေလာက္ေကာင္မ်ား၊ က်ိဳင္းေကာင္မ်ား၊ ေလွး၊ ပ်၊ ယင္ျဖဴႏွင့္ အေၾကးပိုးမ်ား၊စပါးတြင္က်ေရာက္ေသာ႐ြက္လိပ္အိမ္ပိုးမ်ားအားထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

 

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။