(ပင္လံုးျပန္႔ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး)
– ေျပာင္း၊ ၾကံ၊ နာနတ္ သီးႏွံတို႔တြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ တစ္ႏွစ္ခံျမက္မ်ိဳးမ်ား၊ ျမက္မံုညွင္းႏွင့္ ရြက္ျပန္႔ေပါင္းမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္သည္။
– သီးႏွံစိုက္ျပီး ေပါင္းမေပါက္မီေဆးဖ်န္းရန္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။