အစြမ္းရွိပစၥည္း ေဆးa.iႏွစ္ခုကို အခ်ိဳးျမႇင့္ေကာင္းမြန္မွ်တစြာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေျပာင္းသီးႏွံေ႐ြးခ်ယ္ ေပါင္းသတ္ေဆး ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းသီးႏွံစိုက္ခင္းထဲတြင္ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ တစ္ႏွစ္ခံျမက္ႏွင့္ ့႐ြက္ျပန႔္ေပါင္းမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ႏွိမ္နင္းေပးႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ အျခားေဆးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ေရာမဖ်န္းပါႏွင့္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။