ထိေသအာနိသင္ရွိ မႊားမ်ိဳးစုံႏွိမ္နင္းေဆးကာေတးျဖစ္ပါသည္။
စပါး၊ ေျမပဲ၊ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွံစားသီးႏွံမ်ား၊ ႏွင္းဆီ၊ ဂႏၶမာႏွင့္ ပန္းအလွပင္မ်ား၊ ပန္းသီး၊ သရက္၊ မာလကာ၊ သံပရာ၊ ၾကက္သြန္၊ ခရမ္းခ်ဥ္အစရွိသည္ သီးပင္စားပင္မ်ားတြင္ က်ေရာက္ေသာ မႊားနီ၊ မႊားျဖဴ၊ မႊားပင့္ကူမ်ိဳးစုံ တို႔ကိုထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။