ေ႐ြးခ်ယ္အာနိသင္ရွိေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။

ႏွိမ္နင္းရခက္ၿပီး ေတာ္႐ုံေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္မတိုး ရွင္း၍မႏိုင္ေသာ ေပါင္းျမက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဆင္ငို၊ ျမက္သီး၊ ေဒါင္းၿမီးပ်ံ၊ ဝမ္းဘဲစာ၊ လက္သဲခြ၊ ျမက္မုံညႇင္းမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ျမက္မ်ား အစရွိသည့္ ျမက္မ်ားကို ေဆးအာနိသင္ ျပင္းျပင္းႏွင့္ လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာရွင္းထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဖ်န္းၿပီး၄-၅ရက္အတြင္း ေဆးအာနိသင္လ်င္ျမန္စြာျပျခင္း၊ စပါးပင္ပြားပိုထြက္ျခင္းအစရွိသည့္ ထူးျခားခ်က္ မ်ားလဲရွိပါသည္။

 

 

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။