ထိေသအာနိသင္ရွိ မႈိေရာဂါကာကြယ္ေဆးျဖစ္သည္။ သီးႏွံမ်ဳိးစုံတြင္ က်ေရာက္ေသာ မႈိေရာဂါ မ်ဳိးစုံကုိ ႀကိဳတင္ပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ မ်ဳိးေစ့ေဆာင္ေရာဂါႏွင့္ ေျမေဆာင္ေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ မ်ဳိးေစ့လူနယ္ေဆးအျဖစ္ သုံးႏုိင္သည္။ အေအးလြန္ကဲ ျခင္းေၾကာင့္ အသီးမ်ားရင့္မွည့္ရန္လုိအပ္ေသာ သီးႏွံမ်ားအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ေဆး ျဖစ္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။