အျမစ္ပိုင္းႏွင့္ေျမတြင္းေရာဂါမ်ားကုသႏိုင္ၿပီး သီးႏွံ႔မစိုက္မီ Soil Treatment အျဖစ္ထည့္ပါက ေျမေဆာင္မႈိေရာဂါမ်ားကို ၾကာရွည္စြာကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီ းဘက္တီးရီးယားေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ပ်ိဳးပင္ခါးရိေရာဂါမ်ား၊ အျမစ္ပုပ္၊ ပင္ေျခပုပ္၊ အသီးပုပ္ေရာဂါမ်ား၊ ေႏွာင္းပင္နာက်႐ြက္ေျခာက္ေရာဂါမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။