အပင္မ်ားအစာခ်က္လုပ္မႈကိုအားေကာင္းေစၿပီးအ႐ြက္မ်ားကိုစိမ္းလန္းေစပါသည္။ ဖားဥမႈိေရာဂါ၊သံေခ်းေရာဂါ၊႐ြက္ေျပာက္ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး မႊားပင့္ကူႏွင့္စုပ္စားပိုးမ်ားကိုကာကြယ္ႏိုင္ၿပီးအပင္မ်ားအနာေရာဂါကင္းၿပီး အသီးအပြင့္မ်ားေဝဆာေစႏိုင္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။