ဆိုးသြမ္းမႈိမ်ားအတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာပင္လံုးျပန့္အာနိသင္ရွိအထူးမိႈသတ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။Oomycetesမိႈအုပ္စုမ်ားကိုနွိမ္နင္းနိုင္ျပီးZincEffectေၾကာင့္အပင္မ်ားကိုစိမ္းစိုေစပါသည္။အာလူးေလာင္မဲေရာဂါ၊ၾကက္သြန္ေဒါင္းနီးေရာဂါ၊ခါးရိ/အျမစ္ပုပ္ေရာဂါ၊ပင္စည္ပုပ္/ကိုင္းဖ်ားေျခာက္ေရာဂါတို့ကိုထိေရာက္စြာကာကြယ္နွိမ္နင္းနိုင္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။