ပင္လုံးပ်ံ႕ အာနိသင္ရွိမႈိေရာဂါ ကာကြယ္ကုသေဆးျဖစ္သည္။ အရြက္ႏွင့္ အျမစ္ႏွစ္မ်ဳးိလံုးမွ စုပ္ယူႏိုင္သျဖင့္ အပင္ေပၚႏွင့္ အျမစ္ပုိင္းပက္ဖ်န္းႏိုင္သည္။ သီးႏွံမ်ဳိးစံုတြင္ က်ေရာက္ေသာ မႈိေရာဂါအမ်ားအျပားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ကုသႏိုင္သည္။ မ်ဳိးေစ့ေဆာင္ေရာဂါႏွင့္ ေျမေဆာင္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ရန္ မ်ဳးိေစ့လူးနယ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။