စပါးပင္လုံးဝထိခိုက္ျခင္းမရွိပဲ အစိမ္းေရာင္မပ်က္ေပါင္းႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။ျမက္သီး၊ ဘဲစာျမက္၊ ျမက္ဝမ္းပူ၊ ေဒါင္းမုတ္ဆိတ္၊ ျမက္မုံညင္းေလး၊ ျမက္ကြမ္းသီး၊ လယ္ပတူ၊ ကေတာက္ဆတ္ျမက္မ်ားကိုစိတ္တိုင္းက်ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည့္ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။