ဆိုးသြမ္းေပါင္းျမက္၊ အဆစ္တက္၊ အျမစ္ထြက္၊ ႐ိုင္ဇုမ္းပါျမက္မ်ား(ေဒါင္းၿမီးပ်ံ၊ ႏွံျဖဴ၊ တဆစ္တျမက္၊ ျမင္းၿမီး၊ ေခြးၿမီးဖုတ္၊ လက္သည္းေဇာင္း…)စသည့္ေပါင္းျမက္တိုကို အပင္ငယ္မွအႏွံထြက္ခ်ိန္အထိ ႏွိမ္နင္း ႏိုင္ပါသည္။စပါးပင္ကိုေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္မွကာကြယ္ေပးၿပီးေပါင္းပင္မ်ားကိုေျမေပၚေျမေအာက္မက်န္ႏွိမ္နင္းေပးပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။