Alfa-5-EC-_large

ပိုင္ရီသရုိက္ (pyrithriod) အုပ္စုဝင္ျဖစ္ၿပီး ထိေသစားေသအာနိသင္ရွိ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
သီးႏွံမ်ဳိးစံုတြင္ က်ေရာက္ေသာ ပိုးမ်ားစြာကို ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းႏုိင္သည္။ စားေသအာနိသင္
အားေကာင္းသျဖင့္ ေဆးဖ်န္းထားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စားမိေသာ ပိုးမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ
ေသေစသည္။ေဆးဖ်န္းထားၿပီးပါက အာနိသင္ၾကာရွည္ၿပီး ပိုးေလာက္ေကာင္မ်ား
အစာစားခ်င္စိတ္ကို ဟန္႕တားေစႏိုင္သည့္ အာနိသင္ရွိသည္။ ေဆးႏႈန္းထားအနည္းငယ္ျဖင့္
ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ အစြမ္းထက္ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။