Malanon-50-EC-large

ေအာ္ဂင္ႏိုေဖာ့စဖိတ္ အုပ္စုဝင္ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ ထိေသ၊ စားေသအာနိသင္ရွိသည္။
သီးႏွံစုိက္ခင္းမ်ားတြင္က်ေရာက္ေသာ စုပ္စားပိုးမ်ား၊ ရြက္စားပိုးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။ သီးႏွံမ်ဳိးစံုတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။