Valid-2.5-EC-large

ပိုင္ရီသရုိက္ (Pyrithriod ) အုပ္စုဝင္ ျဖစ္ၿပီး ထိေသစားေသအာနိသင္ရွိ အင္းအက္ပိုးသတ္ေဆး
ျဖစ္သည္။သီးႏွံမ်ဳးိစံုတြင္က်ေရာက္ေသာ ပိုးမ်ားစြာကို ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။မႊားပင့္ကူနီ
မ်ားႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံုတြင္ ဆိုးရြားစြာက်ေရာက္ေလ့ရွိေသာ က်ဳိင္းေကာင္မ်ားကိုပါ ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္း
ႏိုင္သည္။စားေသအာနိသင္အားေကာင္းသျဖင့္ ေဆးဖ်န္းထားေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စားမိေသာ
ပိုးမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ေသေစသည္။ ညပိုင္းတြင္ကိုက္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ပိုးမ်ားအတြက္
ေျမတြင္ေဆးပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ေဆးႏႈန္းထားအနည္းငယ္ျဖင့္
ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ အစြမ္းထက္ေသာပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။