Vantage-56%-_large

သိုေလွာင္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ တိရစာၦန္အစာမ်ားတြင္ က်ေရာက္သည့္
သိုေလွာင္ဖ်က္ပိုးမ်ားျဖစ္သည့္ ဖလံ၊ က်ဳိင္းေကာင္မ်ား၊ မႊားပင့္ကူ၏ဥမ်ား၊ ေလာက္ေကာင္မ်ား၊
ပိုးရုပ္ဖံုးႏွင့္ အရြယ္ေရာက္အေကာင္ႀကီးမ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။