Vitagro-50-EC-large

ကာဘာမိတ္အုပ္စုဝင္ျဖစ္ၿပီး စပါးတြင္ က်ေရာက္ေသာ ျဖဳတ္ညိဳ၊ ျဖဳတ္စိမ္း၊ ျဖဳတ္ေက်ာျဖဴစသည့္
ျဖဳတ္ပိုးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႕ကိုအထူးထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္သည္။
သီးႏွံမ်ဳိးစံုတြင္ က်ေရာက္ေသာ စုပ္စားပိုးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။