ပင္လုံးျပန႔္အာနိသင္ရွိေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္ၿပီးတိုက္႐ိုက္ႀကဲခင္းျဖစ္ေစ၊ အေျခာက္ႀကဲခင္း
ျဖစ္ေစ၊ ႀကဲသည့္ေန႔မွ၅ရက္အတြင္းအစိုဓာတ္လုံေလာက္စြာရရွိခ်ိန္တြင္ ထယ္ေရးျပင္ေပၚ ဖ်န္းႏိုင္ပါသည္။

စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ အစရွိသည့္ သီးႏွံမ်ား၏ေပါင္းျမက္မ်ားကို ေပါင္းမေပါက္လာမီ ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ ေပါင္းအုပ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။