ယာသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားအတြင္း ျမက္မုန္ညႇင္း၊ ႐ြက္ျပန႔္ေပါင္း၊ ဝမ္းဘဲစာ၊ ေလးခြျမက္၊ ေပါင္းေလးညႇင္း၊ ကြၽဲေက်ာင္းမင္ေဆး၊ ဟင္းႏုႏြယ္႐ိုင္း၊ ႀကိတ္မွန္၊ ကပ္ေစးႏွဲ၊ ယာကန္စြန္းေစ့မ်ား ေပါက္မလာေအာင္ တားဆီးေပးႏိုင္ပါေသာ ယာသီးႏွံေပါင္းမ်ိဳးစုံ အုပ္ေဆး ျဖစ္ပါတယ္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။