အက်ိဳးအာနိသင္
ေမဂ်ာ ပဲတီစိမ္း၊မတ္ပဲရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာတြင္ ပဲမ်ိဳးစံုအတြက္ လိုအပ္ေသာအဓိကအဟာရဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
အဓိကအဟာရဓာတ္မ်ား ပါ၀င္သည့္အတြက္ ေရာဂါ၊ ပိုးမႊား၊ ရာသီဥတုဒဏ္မ်ားကို ခံနိုင္ရည္ရွိေစသည္။
အပင္၏ အင္ဇိုင္းမ်ားကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးျပီး အျမစ္၊ ပင္စည္၊ အကိုင္း၊ အခက္၊ အရြက္ၾကီးထြားသန္စြမ္းေစသည္။

အသံုးျပဳပံု
ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးတြင္ ေမဂ်ာ (၁) (၅)ဇြန္္းမွ (၁၀)ဇြန္း (၅၀ စီစီ မွ ၁၀၀ စီစီ) နွင့္ ေမဂ်ာ (၂) (၅)ဇြန္း မွ (၁၀)ဇြန္း
(၅၀စီစီ မွ ၁၀၀စီစီ) ေရာစပ္ျပီး တစ္ဧကႏႈန္းအနည္းဆံုး (၅)ပံုးႏႈန္းဖ်န္းပါ။
အပင္သက္တမ္း (၁၅)ရက္သားတြင္ စဖ်န္းနိိုင္ျပီး (၁၀)ရက္ျခားတစ္ၾကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ သီးနွံစိုက္ခင္းအေျခအေနအေပၚမူတည္၍
ပက္ဖ်န္းနိုင္သည္။ ေနေအးခ်ိန္တြင္ ပက္ဖ်န္းပါ။
ဖ်န္းျပီး (၄)နာရီအတြင္းမိုးရြာပါက ထပ္မံဖ်န္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထံုး၊ ကန္႔၊ ဒုတၳာမ်ားပါ၀င္ေသာ မိႈသတ္ေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ေရာစပ္အသံုးမျပဳရ။

ေမဂ်ာ(၁) ႏွင့္ ေမဂ်ာ(၂) ကိုတြဲစပ္ျပီး အသံုးျပဳရမည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။