မိုးေထာင္င႐ုတ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အစိမ္းစို၊ အမွည့္စို၊ အမွည့္ေျခာက္ ၃မ်ိဳးစလုံးေဈးကြက္ဝင္ျခင္း၊ ရာသီဥတုဒဏ္၊ စုပ္စားပိုးဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း၊ အပင္ကိုင္းျဖာမႈအားေကာင္းျခင္း၊ ပြင့္အားသီးအားေကာင္းျခင္း အစရွိသည့္ အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ ဖန္းလင့္ကုမၸဏီထုတ္ င႐ုတ္မ်ိဳးေကာင္းျဖစ္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။