ပဲသီးႏွံေ႐ြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ ပဲသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ေပါက္ေရာက္ေသာ တစ္ႏွစ္ခံႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ခံ ေပါင္းျမက္မ်ား၊ ႐ြက္ျပန႔္ေပါင္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။ ေပါင္းမေပါက္မီႏွင့္ ေပါင္းေပါက္ကာစအခ်ိန္တြင္ ဖ်န္းေပးႏိုင္ပါသည္။

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။