ေ႐ြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ ပင္လုံးျပန႔္အာနိသင္ရွိ၍ ႏွစ္ရွည္ခံေပါင္းျမက္မ်ား၊ အပင္ေပါက္ကာစျမက္ႏွင့္ ႐ြက္ျပန႔္ေပါင္းမ်ား၊ ေရညႇိမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။ ႏွမ္း၊ ေျပာင္း၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ စပ်စ္၊ ကၫြတ္၊ သံပရာမ်ိဳးရင္းဝင္အပင္မ်ား၊ ႀကံ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ သံလြင္၊ တြယ္ကပ္ေပါက္ေသာ သစ္သီးပင္နိမ့္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳ ေပးႏိုင္ပါသည္။၊

Farmlink မွထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္သိရွိ လို ပါက
09 264189400 ၊ 09 783231907 ၊ 09- 8581785 သို႕ဆက္သြယ္ ပါ။